Дата на публикуванеВидИнформация
2021-10-04Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2021/2022

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2021/2022

За учебната 2021/2022 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на двама студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления:

 • Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Право”.

Средствата са дарени от „Евролекс България” ООД;

 • Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Финанси” или „Икономика”. Средствата са дарени от „Инфрапроект консулт” ЕООД.

 

Срокът за кандидатстване е до 15.10.2021 г. включително.

 

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след първи курс, редовна форма на обучение през учебната 2021-2022 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

Изискванията към кандидатите са следните:

 • среден успех не по-нисък от много добър (5,00);
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
 • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
 • да имат доказан с документи месечен доход под 650 лв. на член от семейството;
 • студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните:

 • Молба – Заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията – Изтегли
 • Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от Удостоверение за раждане;
 • Служебна бележка за доходи на родителя/настойника за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителя/настойника или Декларация за доходи на родителя или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителя или настойника – Изтегли

 

За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/. За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

На 1 ноември 2021 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти, след което ще ги покани на събеседване и ще подпише договор с всеки от тях.

 

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com.

 

За повече информация за стипендиите, моля вижте страницата „Условия” и „Кандидатствай” или се свържете с нас на тел. + 359 2 983 61 88.

 

Екипът на Фондация „Подкрепа за образование” благодари на дарителите от „Евролекс България” ООД и „Инфрапроект консулт” ЕООД, че продължават да подкрепят образованието и кариерата на младите хора в България въпреки трудностите, свързани с обявената глобална пандемия от COVID-19.

2018-10-29Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

 

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

 • образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, преди не повече от 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2019 г.), за предпочитане от българско ВУЗ
 • и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата
 • владеене на немски и/ или английски език
 • ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения и да са проучили възможни институции (университети, фирми, НПО, държавни структури, и др.).

 

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират веднъж годишно, а крайният срок за кандидатстване е 12 декември 2018 г. До тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по документи, в средата на февруари 2019 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.

 

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)

 • Онлайн формуляр за кандидатстване;
 • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 стр. формат А4;
 • Автобиография;
 • Преведено на немски или английски език копие от дипломи за завършено образование или академична справка/ удостоверение от ВУЗ, ако все още не сте завършили;
 • Свидетелство за владеене на немски и/ или английски език (напр. диплома от гимназия, сертификат от езикова школа и т.н.);
 • Препоръка от български университетски преподавател/ настоящ работодател, който ви познава.

 

Престоят в Германия започва през август 2019 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.

 

За повече информация посетете https://www.dbu.de/2606.html (английски), https://www.dbu.de/2575.html (немски), https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk), моб. тел. 0887672891.