Е Л А   И   Ч У Й   К А К   П Ъ Р В О Т О   Р А Б О Т Н О   М Я С Т О   М О Ж Е   Д А
О П Р Е Д Е Л И   П Ъ Т Я   Т И   К Ъ М   У С П Е Х А .
К А К   Д А   В З Е М Е Ш   П Р А В И Л Н О Т О   Р Е Ш Е Н И Е   И   Д А   Н А М Е Р И Ш
П О Д Х О Д Я Щ А Т А   Р А Б О Т А   З А   Т Е Б ?
Н А И С Т И Н А Л И   М О Ж Е   Д А   Р А Б О Т И Ш   Н Е   С А М О   З А   С М Е Т К И Т Е ,
А   И   З А   Р А З В И Т И Е Т О   С И ?
С В Е Т О С Л А В    Б Р А Й К О В ( Р Е Г И О Н А Л Е Н   М Е Н И Д Ж Ъ Р   Н А   60К
П Л О В Д И В ) Щ Е   В И   Р А З К А Ж Е   С В О Я Т А   И С Т О Р И Я   И   Щ Е
О Т Г О В О Р И   Н А   В А Ш И Т Е   В Ъ П Р О С И .   В   О Б С Ъ Ж Д А Н Е Т О   Щ Е   С Е
В К Л Ю Ч И    И   М И Х А Е Л А   А Т А Н А С О В А ( Б И З Н Е С   П А Р Т Н Ь О Р
Ч О В Е Ш К И   Р Е С У Р С И )
В Т О Р Н И К   9 - Т И   А П Р И Л   201 9 г .   В   1 7 :00ч .
З А С Е Д А Т Е Л Н А   З А Л А   " К О М П А С "
ОБРАЗОВАНИЕ + РАБОТА
= УСПЕХ
КАКВО   ИСКАШ   ДА   ТИ   ДАДЕ   ПЪРВОТО   РАБОТНО   МЯСТО -
ОПИТ,  ПАРИ,  НОВИ  ЗНАНИЯ,  НЕЩО  ДРУГО?

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.