Шести годишен академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“
Обява за набиране на доклади - 2017 г.
Институт за икономическа политика организира (ИИП) за шеста поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът, който е учреден по идея на проф. Андраш Инотай, почетен президент на Института, и реализиран от 2012 г. досега с любезната финансова подкрепа на приятели и партньори на ИИП, има за цел да подкрепя млади изследователи с интереси в областта на международните финанси – сфера, в която приживе д-р Иванка Петкова работи активно в професионален и академичен план.
В първата фаза на конкурса (с краен срок 11 юни 2017 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните доклади ще бъдат разгледани отново от членовете на международната академична комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония през ноември/декември 2017 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва:
1-во място – 1 500 лв.
2-ро място – 1 000 лв.
3-то място – 750 лв.
Д-р Иванка Петкова е основател на Институт за икономическа политика и председател на настоятелството му до 2011 г.; дългогодишен преподавател в Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство и Висшето училище по застраховане и финанси; автор на редица статии и научни разработки в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика. В периода 1997-2001 г. д-р Петкова е заместник-председател на Борда на директорите на Българската фондова борса. В качеството си на посланик на Република България в Конфедерация Швейцария в периода 2001 до 2004 г. има основен принос за премахването на визовите ограничения, прилагани за български граждани в страната.
2
Условия за участие в академичния конкурс
Допустимост на кандидатите Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години. Участниците следва да изпратят по ел. поща сканирано копие от дипломата си за придобиване на научна степен „доктор“ или уверение от своя университет/научна институция, че са зачислени като докторанти. Тези документите следва да бъдат изпратени заедно с предложението за доклад.
Изисквания В първата фаза на селекционната процедура кандидатите представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси. Предложенията за доклади се изпращат до 11 юни 2017 г., следва да са на тема по избор, да съдържат титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция, изследователска методология и литература. Документът следва да бъде изготвен на български и английски език като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, чиито автори ще получат възможност за цялостно разписване на доклади в рамките на финалния етап на конкурса. ИИП ще уведоми персонално всички кандидати за решението на комисията кои предложения за доклади са одобрени за участие във финалния етап на конкурса, т.е. ще влезнат в надпревара за разпределение на наградния фонд на база на цялостно разписване на докладите. Финалните доклади следва да отговарят на следните условия: да бъдат изготвени на български и английски език с максимален обем 25 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space. Авторите следва да отделят особено внимание на цитирането в своите разработки (предложения за доклади и доклади) с цел избягване на съмнения за плагиатство. Всички разработки ще бъдат обект на проверка за плагиатство.
По преценка и след консултация с академичната комисия, Институт за икономическа политика си запазва правото да промени броя на финалистите в конкурса.
3
График на академичния конкурс за 2017 г.
Срок
Фаза на конкурса
Пояснения
11 април 2017 г.
Официално начало на конкурса
Обявата се публикува на страницата на ИИП и в социалните медии. Информация се разпраща до български университети/ научни институции, сдружения и партньорски организации.
11 юни 2017 г.
Краен срок за изпращане на предложенията за доклади и съпътстващите документи
Предложенията за докладите трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org на вниманието на Драгомир Белчев, финансов директор на ИИП.
3 юли 2017 г.
ИИП уведомява кандидатите за решението на комисията
След анонимен преглед на предложенията за доклади, ИИП информира всички кандидати за решението на комисията.
3 септември 2017г.
Финалистите изпращат докладите си за междинен преглед
ИИП изпраща получените чернови на докладите на комисията за коментари и препоръки, насочени към подобряване качеството на финалните доклади.
25 септември 2016 г.
Изпращане на коментарите и препоръките до финалистите
След анонимен преглед от страна на комисията, ИИП изпраща коментарите и препоръките до авторите.
15 октомври 2017 г.
Предаване на финалните доклади
Финалните доклади трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org
5 ноември 2017 г.
Оценка на финалните доклади
Всеки член на комисия самостоятелно разглежда финалните доклади и ги оценява по единна методология.
12 ноември 2017 г.
Арбитраж на резултатите (при нужда)
При равен брой сумарни точки, получени от два или повече доклада, те се изпращат на арбитър, който решава окончателното разпределение на точките.
моември/
декември 2017 г.
Церемония по награждаване в София
Публично представяне на докладите от финалистите, последвано от дискусия и обявяване на класирането.
Методология за оценяване
4
На всеки етап от конкурса предложенията за доклади, черновите и финалните доклади се преглеждат самостоятелно и анонимно от състава на академична комисия с международно участие. Всеки член на комисията може да постави максимум 26 точки на един кандидат според следните критерии:
Критерии за оценка Техническо съответствие – проверява се от ИИП преди изпращане до членовете на комисията (Да/Не); Придържане към тематичната област на конкурса – международни финанси (1-5 точки от всеки член на комисията); Аргументация на актуалността и значимостта на избраната тема (1-5 точки от всеки член на комисията); Изследователска концепция – формулиране на изследователски въпрос, цели, хипотеза и др. (1-5 точки от всеки член на комисията); Предложена методология – оценява се адекватността на избора, дали е реалистичен и изпълним, предлага ли иновативност (1-5 точки от всеки член на комисията); Литература – релевантност, адекватност и авторитетност на източниците (1-5 точки от всеки член на комисията); Цялостна оригиналност/академично достойнство (0-1 точка, която се предоставя по субективна преценка от всеки член на комисията).
Авторски права
След изричното съгласие от страна на авторите, Институт за икономическа политика си запазва правото да публикува докладите на финалистите в конкурса на своята интернет страница. След края на конкурса ИИП не предявява претенции за авторските права върху докладите. Те остават собственост единствено на техните автори. Забранява се всяко възпроизвеждане без изричното съгласие на авторите.

   
© Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Университетски център за кариерно развитие.