Университетският център за кариерно развитие е създаден с решение на АС от месец февруари 2006 г. и официално е открит на 17.05.2006 г като Център за кариерно ориентиране и развитие към Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От месец декември 2011 г., с решение на АС е преобразуван в общоуниверситетско звено като Университетският център за кариерно развитие.

Стратегия за развитие (2012г.-2020 г.)

Правилник за организацията и дейността

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

  • информационна;
  • консултантска;
  • координираща.