ПУ „Паисий Хилендарски”

Университетски център за кариерно развитие

бул. „България“ 236, ет. 2, офис 200

гр. Пловдив 4000

тел.: + 359 32261 805, + 359 32261 806
e-mail: careerdv@uni-plovidv.bg